The W. Horsley Gantt PapersINDEX OF INDIVIDUALS

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z


Yagi, Kazuko
67/19

Yahr, Melvin D.
67/20

Yakovlev, Paul I.
67/21

Yaremko, R. M.
67/22

Yeager, Franklin
67/23

Yeganeh, Mehdi L.
67/24

Yegorichev, I.
67/25

Yerkes, Robert M.
67/26

Yokel, Berthold S.
67/27

Young, Bascom
67/28

Young, David A.
67/29

Young, Edwin
67/30

Young, Francis A.
67/31

Young, Hugh H.
67/32

Young, J. Z.
67/33

Young, Murray
196/53

Young, Paul
67/34

Young, Richard
67/35

Young, William C.
67/36

Young, William Wallace
67/37